Profile

IIDA Yasuyuki

Professor, School of Political Science and Economics,
Meiji University

SDGs theme

Research fields:
Economic policy and macroeconomics

Main books and papers:

◆Chiiki-saisei No Shippai-gaku [Study of Failed Attempts to Revitalize Local Communities] (Kobunsha Shinsho, 2016)
◆NHK Rajio Bijinesu Juku Shiko O Migaku Keizaigaku [NHK Radio Business School—Economics for Sharpening One’s Thinking] (NHK Publishing, 2014)
◆NHK Rajio Bijinesu Juku Nihon Ga Wakaru Keizaigaku [NHK Radio Business School—Economics for Understanding Japan] (NHK Publishing, 2014)
◆Rifure Ga Nihon Keizai O Fukkatsu Saseru [Reflation, Revitalizing the Japanese Economy] (ed. Kikuo Iwata, Koichi Hamada, Yutaka Harada) (Chuokeizai-sha, 2013)
◆Seikai-ichi Wakariyasui Keizai No Kyoshitsu [Easiest Economics Couse in the World] (Chukei Bunko, 2013)
◆Shiko No Kata O Mi Ni Tsukeyo Jinsei No Saiteki-kai Wo Michibiku Hinto [Mastering the Way of Thinking—Hints for Optimal Solution to Life] (Asahi Shinsho, 2012)
◆Iida No Mikuro [Iida’s Microeconomics] (Kobunsha Shinsho, 2012)
◆Sekai Doji Fukyo To Keiki-junkan-bunseki [Global Recession—Business Cycle Analysis] (ed. Kazumi Asako, Nobuo Iizsuka, Tsutomu Miyagawa) (University of Tokyo Press, 2011)
◆Keizai Ha Sontoku De Rikai Shiro [Understanding Economics Through Losses and Gains] (Enterbrain, 2010)
◆Zero Kara Manabu Keizai Seisaku [Economic Policy From Scratch] (Kakugawa One Tema 21, 2010)