Profile

MITOBE Yoshie

Professor, School of Political Science and Economics,
Meiji University

SDGs theme

Research fields:
Modern German history (politics, society, gender, sexuality)

Research themes:
Politics over modern German sexuality, relation between sexuality and politics in the post-war German social state

Main books and papers:
◆‘Kindai Doitsu-shi ni miru Sekushuariti to Seiji: Sei-dotoku wo meguru Katto to Chosen’ (Sexuality and politics in modern German history: conflicts and challenges over sexual morality) Showado, 2022
◆‘Rekishi no nakano Shakaikokka: 20 seiki Doitsu no Keiken’ (Social state in history: 20th century experience of Germany) (Joint authorship) Yamakawa Shuppansha, 2016