Profile

TANAKA Ema

Associate Professor, School of Global Japanese Studies,
Meiji University

SDGs theme

Research fields:
Library and information science, humanities and socio-informatics, regional studies, social sciences

Research themes:
ICT policies, content industries, media literacy

 

Main books and papers:
◆“Dai 2-sho. Beikoku: Seiken Kotai niyoru Kokka AI Senryaku no Keisho to Henka” (Chapter 2. The United States: Succession and Change in National AI Strategies due to Administrative Change) pp. 37-62, in “Sekai no AI Senryaku: Kakkoku ga Egaku Mirai Sozo no Bijon” (Global AI Strategies: Vision of Future Creation Around the World) edited by the Foundation for MultiMedia Communications, Akashi Shoten, 2020
◆“Chapter 3. How Data Now Drive Innovation” pp. 145-192, in “OECD Data-driven Innovation: Big Data for Growth and Well-being” Akashi Shoten, 2018
◆“Beikoku niokeru Tsushinho no Tekiyo Hani o Meguru Giron to Seiken Kotai niyoru Eikyo no Kosatsu: Mobairu Deta Puran niokeru Kakaku Sabetsu no Shiten kara” (Discussion on the Scope of Application of the Communications Act and Considerations of the Impact of Administrative Change in the United States: From a Viewpoint of Price Discrimination on Mobile Data Plans) Journal of Law and Information System Vol. 2, pp. 15-28, Association of Law and Information Systems, 2017
◆“Josho. AI/IoT Jidai no Deta Shudo-gata Sabisu to Shohisha Hogo” (Prologue. Data-driven Services and Consumer Protection in the AI and IoT Era) (Coauthor), “Dai 2-sho. Beikoku niokeru Konekuteddo/Jido Unten no Seifuti Taisaku: Kanmin Renkei no Shinten” (Chapter 2. Safety Measures for Connected/Autonomous Driving in the United States: Development of Public-Private Partnerships), and “Shusho. Deta Shudo-gata Sabisu to Shohisha Hogo no Arikata” (Epilogue. The Roles of Data-driven Services and Consumer Protection) in “Obei niokeru Deta Shudo-gata Sabisu to Shohisha Hogo Shisaku no Doko” (Data-driven Services in Western Nations and Trends in Consumer Protection Policies), Foundation for MultiMedia Communications, 2017
◆“Chapter 3 Contents Production Fields and Doujin Game Developers in Japan -Non-economic Rewards as Drivers of Variety in Games-” (Coauthor) “Transnational Context of Culture, Gender and Colonization in Play” pp. 43-80, Palgrave Macmillan, 2016
◆“Josho. Obei niokeru Puroguramingu Kyoiku no Doko” (Prologue. Trends in Programming Education in Western Nations) (Coauthor), “Dai 1-sho. Beikoku no Inobeshon Seisaku to STEM Kyoiku Kaikaku niyoru Jisedai Jinzai Ikusei” (Chapter 1. The Development of the Next Generation of Human resources Through Innovation Policies and the STEM Education Reform in the United States), and “Shusho Senshinteki-na Puroguramingu Kyoiku no Tokucho: Shorai Bijon to Shakai Renkei” (Epilogue. Advanced Programming Education: A Future Vision and Social Cooperation) in “Jisedai ICT Shakai ni Muketa Jinzai Ikusei-saku to Purogramingu Kyoiku no Kokusai Doko” (Human Resources Development for the Next-generation ICT Society and International Trends in Programming Education), Foundation for MultiMedia Communications, 2016