Profile

TOYA Keiko

Professor, Graduate School of Global Business, Professional Graduate School,
Meiji University

SDGs theme

Research themes:
Study on services such as finance and manufacturing industry, study on marketing

Main books and papers:
◆“Bi tu Bi no Sabisuka Senryaku: Seizogyo no Charenji” (Servitization Strategy in B2B: Manufacturing Challenges) (Joint authorship) Toyo Keizai Inc., 2020
◆“Saishinban Irasutozukai: Ginko no Shikumi”(The latest Illustrated Edition: Banking Service) (Sole author) Nippon Jitsugyo Publishing, 2019
◆“Famiri Bizinesu: Emu Bi Ei Koza” (MBA Lecture: Family Business) (Partial authorship) Dobunkan, 2019
◆“Zero kara Wakaru Kinyu Maketingu” (Introduction to Financial Marketing) (Sole author) KINZAI, 2019
◆“Kasutama Sentorikku no Ginko Keiei: Kachikyosoban” (Customer-centric Bank Management – Based on Co-creation Value –) (Joint authorship) KINZAI, 2018
◆“Tanoshi Shirabe Gakushu Shirizu: Yoku Wakaru Ginko – Shigoto no Naiyo kara Shakai tono Kakawari made” (An Enjoyable Research and Learning Series: From the Content of Banking Work to Social Relations) (Editor/supervisor) PHP Institute, Inc., 2018
◆“Madoguchi/shogai Gakari no tame no Kinyu Maketingu Nyumon” (An Introduction to Financial Marketing for Tellers and Sales Representatives) (Joint authorship) Kindai-Sales, 2008
◆“Kakusarete kita Ginko no Shinjitsu” (The Hidden Reality of Banks) (Sole author) First Press, 2007
◆“Riteru Kinyu Maketingu” (Retail Financial Marketing) (Sole author) Toyo Keizai Inc., 2006, and many others