Profile

KOBAYASHI Kiyoshi

Professor, Graduate School of Governance Studies, Professional Graduate School,
Meiji University

SDGs theme

Research fields:
Local government policies, local government management, urban policy, crisis management

Main books and papers:
◆“Seijuku Toshi ni okeru Jichitai no Bunka Seisaku” (Culture Policy of Local Governments in Mature Cities), Toshi Chosakai, 2017.
◆“10 Nen Go no Tokyo: Mizu to Midori no Kairo de Tsutsumareta Utsukushii Machi Tokyo wo Fukkatsu Saseru” (Tokyo in Ten Years: Reviving the Beautiful City of Tokyo Interwoven by Water and Green Corridors), Toshi Koen, 2007.
◆“Gyozaisei Kaikaku no Aratana Shishin ni Tsuite” (An Essay on the New Guidelines on Fiscal and Administrative Reforms), Tosei Kenkyu, 2006.
◆“Oshu Shotoshi ni okeru Kinko no Toreta Toshi Dukuri no Torikumi” (Initiatives for Balanced Urban Development in Selected Cities in Europe), Tokyo Metropolitan Government Personnel In-Service Training Center, 1995.