Profile

NISHIKAWA Shin-ichi

Professor, School of Political Science and Economics,
Meiji University

SDGs theme

Research fields:
State theory, analysis of modern states

Research themes:
Empirical research into the administration of Japan’s courts
[Keywords] Judiciary bureaucrats, General Secretariat of the Supreme Court, legal officers

Academic degrees:

Ph. D. (Political Science)

Main books and papers:
◆Rippo no chusu: shirarezaru kancho – shin naikaku hoseikyoku “The nerve center of lawmaking: the Cabinet Legislation Bureau, a little-known government agency” (Gogatsu Shobo, 2002)
◆Kanryo gikan: kasumigaseki no kakureta pawa “Technical officials: Kasumigaseki’s hidden force” (Gogatsu Shobo, 2002)
◆Konokuni no seiji wo kaeru: kaikei kensain no senzairyoku “Changing this nation’s politics: the potential of the Board of Audit” (Gogatsu Shobo, 2003)
◆Nihon shiho no gyakusetsu “The paradox of Japanese justice” (Gogatsu Shobo, 2005)
◆Rakuraku seijigaku no susume “A recommendation for straightforward political science” (Gogatsu Shobo, 2007)
◆Orwell “Dobutsu Nojo” no seijigaku “The political science of Orwell’s ‘Animal Farm’” (Logos, 2010)
◆Saibankan kanbu jinji no kenkyu “Research into judicial executive personnel” (Gogatsu Shobo, 2010)
◆Saikosai saibankan kokumin shinsa no jisshoteki kenkyu “Empirical research into citizens’ examination of the Supreme Court judges” (Gogatsu Shobo, 2012)
◆Korede wakatta! Naikaku hoseikyoku “‘Now I understand!’: the Cabinet Legislation Bureau” (Gogatsu Shobo, 2013)
◆Shiroyama Saburo “Kanryotachi no Natsu” no seijigaku “The political science of Saburo Shiroyama’s ‘The Summer of the Bureaucrats’” (Logos, 2015)